Jak Grecy i Goldman Sachs strategiÄ™ z Kercelaka stosowali

Ubiegły, smutny dla Polaków tydzień, był świadkiem fascynujących wydarzeń w gospodarce światowej.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), pozwała w piątek wielki bank inwestycyjny Goldman Sachs za oszustwa związane ze sprzedażą instrumentów finansowych opartych o pożyczki hipoteczne.

Regulator zarzucił bankowi, że nie podawał klientom istotnych informacji dotyczących tego typu instrumentów.

Jakby tego było mało, to kolejnym i to niebywałym zarzutem, jest współpraca banku z funduszem hedgingowym Paulson &Co, o …zarabianie na tym numerze.

Goldman Sachs poinformowaÅ‚, że zarzuty sÄ… nieuzasadnione i firma bÄ™dzie bronić swojej – uwaga! – reputacji. (więcej…)

Czytaj więcej

Kto poleci za hazard?

Kto poleci za hazard?
Nie jest tajemnicą, że rozpoczęło się już dyskretne szukanie odpowiedzialnych za błędy w tworzeniu ustawy hazardowej. Na czele stawki są dwa nazwiska – wiceministra finansów Jacka Kapicy i wicedyrektor Anny Cendrowskiej
Marek Czarkowski
Od dawna jestem przekonany, że istotą tzw. afery hazardowej nie był nielegalny lobbing, lecz patologie, do jakich doszło w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Pisałem o tym wielokrotnie na łamach „Przeglądu”. Nie sądziłem jednak, że moje poglądy podzielają rządowi oficjele.
Tuż przed Å›wiÄ™tami wielkanocnymi wyciekÅ‚y do mediów wystÄ…pienia pokontrolne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczÄ…ce oceny prac nad tÄ… ustawÄ…. To miażdżąca krytyka dziaÅ‚aÅ„, zwÅ‚a-szcza resortu finansów, idÄ…ca dalej niż najsurowsze oceny mediów. (więcej…)

Czytaj więcej

Ostry kryzys papiestwa

Ostry kryzys papiestwa
Kościół wstrząsany skandalami obyczajowymi

Jan Piaseczny

Skandale i afery obyczajowe wstrząsają Kościołem. Z wielu krajów napływają wciąż nowe informacje o kapłanach wykorzystujących seksualnie powierzone swej opiece dzieci.
Amerykańscy i brytyjscy prawnicy zamierzają pozwać do sądu papieża jako najwyższego zwierzchnika organizacji, która długo tolerowała, tuszowała i ukrywała przestępstwa popełnione przez księży.
Coraz częściej podnoszÄ… siÄ™ gÅ‚osy wzywajÄ…ce Benedykta XVI do ustÄ…pienia. WÅ‚oski ksiÄ…dz katolicki Paolo Farinella na Å‚amach magazynu „MicroMega” napisaÅ‚ projekt oÅ›wiadczenia, z którym, jego zdaniem, papież powinien zwrócić siÄ™ do irlandzkich katolików: „PrzychodzÄ™ do was z pustymi rÄ™koma, aby bÅ‚agać o przebaczenie. Za surowość celibatu, za warunki panujÄ…ce w seminariach i za tysiÄ…ce przypadków wykorzystywania dzieci. ChcÄ™ wycofać siÄ™ do klasztoru i przez resztÄ™ moich dni czynić pokutÄ™ za to, że zawiodÅ‚em jako kapÅ‚an i jako papież”. (więcej…)

Czytaj więcej

Program dla lewicy

Działania wielkich, ponadnarodowych korporacji i skutki globalizacji powodują, że kryzys roznosi się wszędzie
Marek Jaśkiewicz
W „PrzeglÄ…dzie” nr 3 (473) pod tytuÅ‚em „Zacząć od programu” opublikowane zostaÅ‚o wystÄ…pienie prof. Janusza Reykowskiego ze spotkania Rady Programowej Centrum Politycznych Analiz – Projekt dla Polski. Spotkanie miaÅ‚o okreÅ›lić główne kierunki prac nad nowym, lewicowym programem pod nazwÄ… „Projekt dla Polski”, a opublikowanie wystÄ…pienia in extenso w „PrzeglÄ…dzie” oznacza zapewne, że przynajmniej główne jego tezy zostaÅ‚y na spotkaniu poparte. Uważam, że opracowany w ubiegÅ‚ym roku przez zespół pod kierunkiem prof. Reykowskiego raport dotyczÄ…cy sytuacji lewicy i przyczyn jej sÅ‚abego wyniku wyborczego w 2007 r. zawieraÅ‚ trafnÄ… diagnozÄ™ oraz propozycje i byÅ‚ prawdopodobnie najlepszym dokumentem w dorobku teoretycznym polskiej lewicy dziaÅ‚ajÄ…cej po ‘89 r., a na pewno najlepszym w debacie publicznej po ostatnich wyborach. Podzielam też wyrażone w zakoÅ„czeniu artykuÅ‚u „Zacząć od programu” przekonanie, że lewicowy program, różniÄ…cy siÄ™ od prawicowych programów sferze wartoÅ›ci, sposobu widzenia i oceny problemów Å›wiata i Polski oraz formuÅ‚ujÄ…cy rozwiÄ…zania zgodne z tymi wartoÅ›ciami i ocenÄ…, jest niezbÄ™dny Polsce i Polakom, a bez tego lewica w Polsce nie stanie siÄ™ rzeczywistÄ… siÅ‚Ä… politycznÄ…. (więcej…)

Czytaj więcej

Edward Karolczuk – Kto zarabia na zadÅ‚użeniu paÅ„stwa

Dług publiczny Polski przekroczył 501 mld zł, czyli około 172 mld dol. – ponad siedem razy więcej niż za Gierka
Autor jest doktorem nauk humanistycznych, interesuje się problemami teorii polityki, historii najnowszej oraz społeczno-politycznymi skutkami transformacji
ZadÅ‚użenie zagraniczne Polski w 1980 r. wynosiÅ‚o 23 mld dol. StaÅ‚o siÄ™ to jednym z powodów, by mówić o wpadniÄ™ciu w puÅ‚apkÄ™ zadÅ‚użeniowÄ…, usunąć Edwarda Gierka wraz z jego ekipÄ… oraz rozpocząć proces, który skoÅ„czyÅ‚ siÄ™ zmianÄ… ustroju politycznego i spoÅ‚eczno-ekonomicznego. ZadÅ‚użenie to urosÅ‚o w późniejszych latach do 40 mld dol. i spÅ‚acano je przez 20 lat, pozbywajÄ…c siÄ™ kolejnych 22 mld w formie odsetek. W procesie transformacji nabraÅ‚a znaczenia nowa kategoria ekonomiczna – dÅ‚ug publiczny, a zadÅ‚użenie zagraniczne zniknęło z pierwszych stron gazet. W 2007 r., jak podaje „Rocznik Statystyczny”, dÅ‚ug publiczny przekroczyÅ‚ 501 mld zÅ‚, co wedÅ‚ug ówczesnego oficjalnego kursu dawaÅ‚o ok. 172 mld dol., czyli ponad siedem razy wiÄ™cej niż za czasów Gierka. W 2008 r. dÅ‚ug publiczny wynosiÅ‚ już ok. 600 mld zÅ‚ (47,2% PKB). PrzyjÄ™ta przez rzÄ…d we wrzeÅ›niu 2009 r. „Strategia zarzÄ…dzania dÅ‚ugiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012” zakÅ‚ada wzrost dÅ‚ugu sektora rzÄ…dowego i samorzÄ…dowego do 658,8 mld zÅ‚, czyli 49,8% PKB w 2009 r. Mimo że dÅ‚ug publiczny osiÄ…gnÄ…Å‚ tak ogromne kwoty, nie widać ani demonstracji, ani strajkujÄ…cych zakÅ‚adów pracy pod hasÅ‚em „kapitalizm tak, wypaczenie nie”, ani nie przeprowadza siÄ™ poważnych debat i dyskusji w Å›rodkach masowego przekazu. Dlaczego? Czy milczenie o dÅ‚ugu publicznym należy do dobrego tonu współczesnych dżentelmenów? (więcej…)

Czytaj więcej

Pan prezydent z żoną zostaną pochowani na Wawelu.

Szykując w kuchni śniadanie słucham radia. Pierwsze różnice zdań ukazują media w postawach ludzi. Ciekawy jestem, na jak długo wystarczy poszanowania i tolerancji dla inaczej myślących. Kardynał Dziwisz wyraził zgodę na pochowanie Prezydenta i jego żony na Wawelu w krypcie Piłsudskiego, za zgodą, a może nawet na życzenie rodziny. Młodzież Lewicy protestowała przeciwko tej decyzji. Decyzję rodziny zmarłego prezydenta i jego żony na Wawelu też uważam za niewłaściwą. Kaczyńscy zbyt wielkie mniemanie mają o zasługach swojego rodu dla Polski. Zwykła megalomania. W bardzo krótkim czasie przekonają się, że popełnili błąd. Współczuć można tylko córce i wnukom, którzy na co dzień będą znosić przykrości. Historia zweryfikuje ich wielkie zasługi i oby nie doszło do sytuacji, jak w Rosji, kiedy szczątki wielkiego Stalina, usunięto (spod Muru Kremla) i przeniesiono w inne miejsce.

krypta-na-wawelu.png

Czytaj więcej

Czy naprawdę nie ma w Polsce ludzi mądrych odważnych, którzy wytkną błędy rządzącym politykom?

OglÄ…dajÄ…c w TV programy poÅ›wiÄ™cone katastrofie i jej tragicznych skutkach brak mi w tych wypowiedziach jakiejkolwiek rzetelnej refleksji dotyczÄ…cej tego wydarzenia. SÅ‚yszÄ™ tylko jacy to wspaniali, mÄ…drzy, kochajÄ…cy PolskÄ™ ludzie zginÄ™li. Wiadomo, że po Å›mierci każdej osoby mówić siÄ™ powinno tylko dobrze. Ale czas nagli. W trybie konstytucyjnym obowiÄ…zki Prezydenta przejÄ…Å‚ marszaÅ‚ek sejmu i wyznaczy termin wyborów, które nie później niż w czerwcu muszÄ… siÄ™ odbyć. Zmiany na każdym szczeblu nawy paÅ„stwowej w sejmie, senacie, w rzÄ…dzie w partiach bÄ™dÄ… ogromne. Wszystko wskazuje na to, że ci sami politycy, którzy doprowadzili do katastrofy szykujÄ… siÄ™, by dalej rzÄ…dzić. Nie wolno do tego dopuÅ›cić, trzeba powiedzieć im jacy sÄ… i jakie skutki przyniosÅ‚y ich trwajÄ…ce ponad 20 lat rzÄ…dy. Przecież w bezsensownej walce miÄ™dzy sobÄ… nie potrafili zadbać o wÅ‚asne bezpieczeÅ„stwo zginÄ™li. PrzyglÄ…dajÄ…c siÄ™ na co dzieÅ„ dziaÅ‚alnoÅ›ci naszych polityków dostrzegaÅ‚em ich maÅ‚ostkowość, brak troski o dobro narodowe, krÄ™tactwo i mÅ›ciwość. Gdybym byÅ‚ wierzÄ…cym powiedziaÅ‚bym „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. Przecież to Oni przedstawiciele prawicy sÄ… winni wszystkich wielkich katastrof jakie przeżywamy w ostatnich latach i wczeÅ›niej. (Przecież skutki Powstania Warszawskiego, to też ich zasÅ‚uga). Oprócz tej w SmoleÅ„sku – Krach Finansowy, też ich dzieÅ‚o. Tak zachwalany Wolny Rynek nie może istnieć bez niebotycznych dotacji przez paÅ„stwo. OpowieÅ›ci o Demokracji, Prawach CzÅ‚owieka, o SolidarnoÅ›ci i PaÅ„stwie Obywatelskim, to wielkie kÅ‚amstwa. Różnice w dochodach sÄ… ogromne i wciąż rosnÄ…. Jak wielki procent dzieci w Polsce, jest gÅ‚odnych, roÅ›nie bezrobocie, roÅ›nie ilość ludzi bezdomnych. Oto dzieÅ‚o naszych polityków. Najgorsze jest to, że paÅ„stwo po wyprzedaniu majÄ…tku Narodowego, zbudowanego w okresie PRL, nie ma pieniÄ™dzy na nic. Tonie w dÅ‚ugach. Deficyt na niespotykanym poziomie. DbajÄ… tylko o wÅ‚asne dochody.  Dziw bierze, że nie bojÄ… siÄ™ buntów ludzi zdesperowanych, o których docierajÄ… sygnaÅ‚y z Grecji, Francji, Niemiec i innych części Å›wiata? PamiÄ™tajcie Historia was oceni!

Czytaj więcej

Masoni

W Przeglądzie Nr 14/2010 Bardzo ciekawy artykuł. Waldemar Gniadek, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski opowiada o historii masonerii.

W rozmowie z Krzysztofem Pilawskim poruszają kwestie, które są mi bliskie. Zdecydowałem się na umieszczenie tego tekstu moim blogu niech przynajmniej moja rodzina zapozna się z tym tekstem. HR.

Pod fartuszkiem
Wśród ojców założycieli obywatelskiej, nowoczesnej, europejskiej Polski było wielu masonów. Wolnomularze pomogli w ukształtowaniu się liberalnej światopoglądowo i zaangażowanej społecznie inteligencji
Krzysztof Pilawski
Temat masonów pojawia siÄ™ zazwyczaj przy okazji wydania kolejnego powieÅ›ciowego thrillera w rodzaju „Kodu Leonarda da Vinci” lub „Zaginionego symbolu” Dana Browna. Tymczasem niewiele osób wie, jak wiele Polska zawdziÄ™cza masonom.
Masoneria, choć odwoÅ‚uje siÄ™ do Å›wiata starożytnego – m.in. króla Salomona, architekta Hirama oraz wzniesionej przez nich Å›wiÄ…tyni jerozolimskiej (Salomona) – wywodzi siÄ™ z wieku Å›wiatÅ‚a, czyli OÅ›wiecenia. Adam Mickiewicz, który należaÅ‚ już do innej epoki, w „Odzie do mÅ‚odoÅ›ci” (CzesÅ‚aw MiÅ‚osz nazywaÅ‚ jÄ… odÄ… masoÅ„skÄ…) przekazaÅ‚ myÅ›li bliskie także oÅ›wieceniowym wolnomularzom. Patrzyli oni na ziemiÄ™ jak na otoczony od wieków ciemnÄ… mgÅ‚Ä… „obszar gnuÅ›noÅ›ci zalany odmÄ™tem”. Uważali, że „w krajach ludzkoÅ›ci jeszcze noc gÅ‚ucha”. Wobec tego postawili sobie zadanie: „Dalej, bryÅ‚o, z posad Å›wiata! / Nowymi ciÄ™ pchniemy tory”. Do realizacji tego celu konieczne byÅ‚o wspólne dziaÅ‚anie: „Opaszmy ziemskie kolisko! / Zestrzelmy myÅ›li w jedno ognisko / I w jedno ognisko duchy!…”.
DziÄ™ki zbieżnoÅ›ci idei i czynów „PryskajÄ… nieczuÅ‚e lody/ I przesÄ…dy Å›wiatÅ‚o ćmiÄ…ce; / Witaj, jutrzenko swobody, / Zbawienia za tobÄ… sÅ‚oÅ„ce!”. Gdy oko sÅ‚oÅ„ca „ludzkoÅ›ci caÅ‚e ogromy” przeniknie „z koÅ„ca do koÅ„ca”, dzieÅ‚o zostanie wykonane.
Choć OÅ›wiecenie, co podkreÅ›laÅ‚ historyk i najwybitniejszy polski znawca wolnomularstwa, Ludwik Hass, nie narodziÅ‚o siÄ™ w lożach, to wolnomularstwo byÅ‚o jednym z najważniejszych oÅ›rodków popularyzujÄ…cych idee oÅ›wieceniowe, przekÅ‚adaÅ‚o je na jÄ™zyk praktyki: od gospodarki i polityki po oÅ›wiatÄ™ i kulturÄ™. Mam na myÅ›li masoneriÄ™ liberalnÄ…, bo wolnomularstwo miaÅ‚o wiele twarzy – także mistycznej zabawy urozmaicajÄ…cej życie znudzonym arystokratkom.
Gdy w 1764 r. StanisÅ‚aw August Poniatowski objÄ…Å‚ tron Rzeczypospolitej, tego oÅ›wieconego sformowanego Europejczyka otaczaÅ‚a ciemna, nieokrzesana masa szlachecka. Przed pchniÄ™ciem kraju „z posad” i skierowaniem go „na nowe tory” należaÅ‚o jÄ… oÅ›wiecić i ociosać. (więcej…)

Czytaj więcej