Prawdy Kościoła Katolickiego

PRAWDY, która miała nas wyzwolić?! Fundamenty!?
Czarne karty Kościoła Katolickiego

178 r. Rzymski filozof Celsus poÅ›wiadcza faÅ‚szowanie i modyfikowanie treÅ›ci Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej sÄ… peÅ‚ne sprzecznoÅ›ci. (`Przepisywali i przerabiali Pisma ÅšwiÄ™te z ich pierwotnej postaci i usunÄ™li wszystko, co pozwalaÅ‚o [rewizjonistom] na odparcie zarzutów’) [Alethes logos/ Orygenes]
II w. – Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.
III w. – Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się „stan duchowny”. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików – przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami kościoła.

220 r. – Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.

250 r. – Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

IV w. Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą.
Jednocześnie karci `nieuświadomionych” chrześcijan stanu niewolnego powołujących się na Stary Testament (który przewidywał wyzwolenie po sześciu latach niewoli). anom zaś mówi o doczesnym pożytku z Kościoła, który w taki sposób wpływa na świadomość niewolników (In Psalmos 124, 7).

312 r. – Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Cesarz Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrównujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi.

314 r. – Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd kościoły chrześcijańskie zabraniały zabijania nawet w obronie koniecznej.

321 r. – Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.

325 r. – Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę. Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Narodziny Jezusa (6 stycznia) by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę zostają przesunięte na 25 grudnia (narodziny Mitry). W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są
w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente) . Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla. Podstawą kultu Mitry była wiara w nieśmiertelność duszy oraz 10 podobnych do żydowskich przykazań. Mitrze poświęcano chleb i wino lub wodę (oraz ofiary ze zwierząt) a jego wyznawcy łączyli się w gminy, na czele których stali ojcowie. W odrożnieniu od chrześcijan wyznawcy Mitry nie uważali niewolnictwa za stan zgodny z wolą Bożą, lecz skutek przemocy.

357 r. – Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłaniwprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. Kary dla nieposłusznych niewolników przewidywało Objawienie Piotra (w II i III w. przez chrześcijan uważane za pismo kanoniczne), które zapowiadało, że tacy „będą niespokojnie gryźć się w język i cierpieć od wiecznego ognia” (Ap. P 11). Oraz nauka dwunastu apostołów która poucza niewolników, aby odnosili się do swych panów tak jak do samego Boga oraz aby okazywali im „pokorę i bojaźń” (Didache 4, 11).

364 r. – Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. „Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; (..) Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa” (Kanon XXIX) (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).

380 r. – po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję apostolską

381 r. – Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do „Dwójcy Świętej” dołącza trzecią osobę tzw. „Ducha Świętego”. Mamy świętą trójce.

382 r. – Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: „kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły. Przez Boga”. Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą. Cesarz zyskuje pośrednio władze nad wszystkimi chrześcijanami.

385 r. – Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. – Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon „Pisma Świętego”.
IV w. – Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych zainicjowana przez kościół w Antiochii.
IV w. – Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: „Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni”.
431 r. – Sobór w Efezie potwierdza zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje że człowiek urodził Boga. Xristo Tokos – Matka Chrystusa – zostaje zastąpione na Teo Tokos – Boga Rodzica.

449 r. – Cesarz Leon I umacniając swoją władzę nad chrześcijanami wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli „papa”.
V w. św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu.. Augustyn pisze: „ nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami”.
V w. – W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.

593 r. – dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż odpustów, papież Grzegorz I wymyśla czyściec. Od tej pory bóg na sądzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.

VI w. – na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili że jednak tak.
VI w. – Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź „na ucho” zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.
VI w. – Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: „iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę”. Dekret ten dawał prawo bezkarnego mordowania i grabienia niechrześcijan.

600 r. – Wprowadzenie łaciny do liturgii oraz „godzinki” do M.B.

665 r. Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: „Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach” (kanon 10).

694 r. – Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia.

715 r. – Wprowadzono modlitwy do świętych.

726 r. – z Dziesięciu Boskich Przykazań usunięto drugie, które brzmi: „Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach i pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył” Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Kościół podzielił wiec ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani zony, ani osła, ani wolu, na dwie części.
„Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie może być zmieniona w Prawie” [Jezus]
„Nawet gdybym ja przyszedł i próbował wprowadzić małą zmianę do tego, co podałem pierwotnie, niechaj będę przeklęty” [św. Paweł]

769 r. Sobór na Lateranie ustanowił nowy dekret dotyczący wyboru papieży. O prawo wyboru może ubiegać się wyłącznie duchowny. Od elekcji całkowicie odsunięto osoby świeckie, a przede wszystkim oligarchów rzymskich.

835 r. – Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

897 r. – synod trupi. Papież Stefan VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizowaÅ‚ o papiestwo) i urzÄ…dza mu kilkudniowy proces. Akt oskarżenia zawiera trzy zarzuty: krzywoprzysiÄ™stwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za karÄ™ martwemu papieżowi Formozusowi kat odrÄ…buje mu trzy palce, nastÄ™pnie zrzuca trupa z tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami Rzymu, po czym wrzuca do zbiorowego grobu z biedakami. Po kilku dniach papież Stefan dochodzi jednak do wniosku, że to za maÅ‚o i nakazuje ponowne wydobycie szczÄ…tków Formozusa i wrzucenie ich do Tybru. Kilka dni później Stefan umiera `nagÅ‚a Å›mierciÄ…’ a lud Rzymu wydobywa zwÅ‚oki Formozusa z rzeki.

X w. – Odo z Cluny gÅ‚osi: „Obejmować kobietÄ™ to tak, jak obejmować wór gnoju…” CaÅ‚a Europa znajduje siÄ™ pod panowaniem papieży. 95 procent ludnoÅ›ci nie umie ani czytać, ani pisać; ludzie żyjÄ… w ciemnocie i brudzie; wodÄ™ uważano za szkodliwÄ… dla zdrowia, a
mycie się za grzech; kwitną przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Trwa mroczny okres w historii Europy.

904 r, – w kościele zaczyna się tzw. okres pornokracji, obejmujący 12 kolejnych papieży, który walnie przyczynia się do definitywnego rozpadu chrześcijaństwa na część wschodnią i zachodnią. Kilka kobiet na kilkadziesiąt lat opanowuje Lateran. Nie mogąc osobiście założyć korony papieskiej, rządzą Kościołem za pośrednictwem swych kochanków i synów, stając się de facto papieżycami. Za główną bohaterkę okresu pornokracji uważana jest Marozja Mariuccia, senatorka i patrycjuszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI, babka Jana XII, ciotka Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana XIX (1024-32). Częścią jej polityki były też zmiany mężów, przy czym dwaj z nich Gwidon i Hugon byli jej rodzonymi braćmi (kolejni papieże legalizowali
e zwiÄ…zki).

904 r. papież Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i Krzysztofa) i dzięki protekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo. Sergiusz wkrótce uwiódł córkę swej mecenaski i kochanki, piętnastoletnią piękną Marozję, która dała mu syna, jednego z przyszłych „ojców świętych” Jana XI.

911 r. papież Sergiusz umiera „nagłą śmiercią” a jego miejsce zajmują kolejno trzej figuranci z nadania Teodory, a zarazem, jej kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando (913-914) i Jan X (914-92. Po tym pontyfikacie głównie skrzypce w polityce papieskiej należą już wyłącznie do Marozji (jej matka zmarła).

955 r. na tron papieski wstępuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybrał imię Jana XII. Młody Oktawian, w przeciwieństwie do swych poprzedników, pełni w Rzymie zarówno władzę duchowną, jak i świecką. Oktawian wierzy w boga Jupitera i boginię Wenus, a na szyi nosi woreczek z amuletami ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasanie sięga zenitu. Z pałacu laterańskiego czyni dom publiczny dla „złotej młodzieży
rzymskiej” (synów i córek patrycjuszy) oraz `czarnoksiÄ™skÄ… Å›wiÄ…tyniÄ™’. Za usÅ‚ugi kurtyzan i wróżek Jan XII pÅ‚aci kielichami do mszalnego wina i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni. W stajniach odprawia msze, dziesiÄ™cioletniego chÅ‚opca stajennego czyni diakonem. Niczym Kaligula, swÄ… ulubionÄ… klacz mianowaÅ‚ senatorem. Jan XII ukoronowaÅ‚ króla Niemiec Ottona I na cesarza. ZginÄ…Å‚ z rÄ™ki męża swojej kochanki.

966 r. – wprowadzenie chrzeÅ›cijaÅ„stwa w Polsce. ChrzeÅ›cijaÅ„stwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeÅ„ i bogów. Zrazu spotyka siÄ™ to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu SÅ‚owian. Niszczone sÄ… wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych Å›wiÄ™tych gajów i burzonych Å›wiÄ…tyÅ„ stawiano koÅ›cioÅ‚y, w dniach Å›wiÄ…t tradycyjnych wprowadzano Å›wiÄ™ta koÅ›cielne, lokalne bóstwa zastÄ™powano kultem Å›wiÄ™tych (np. Brygis Å›w. Brygida). Jak podaje biskup Thietmar: `W paÅ„stwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieÅ„stwo bydÅ‚a, i bata na podobieÅ„stwo upartego osÅ‚a (…) JeÅ›li stwierdzono wiÄ™c, że ktoÅ› jadÅ‚ po SiedemdziesiÄ…tnicy miÄ™so [wielki post], karano go surowo poprzez wyÅ‚amanie zÄ™bów. Prawo Boże bowiem Å›wieżo w tym kraju wprowadzone, wiÄ™kszej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów” (VIII,2). Do koÅ„ca XVIIIw proces ten zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wyparciem ze Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej caÅ‚ej sÅ‚owiaÅ„skiej tradycji religijnej, która częściowo zostaÅ‚a zniszczona, a częściowo przeformuÅ‚owana i wchÅ‚oniÄ™ta do systemu chrzeÅ›cijaÅ„skiego.

983 r. – Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.

993 r. – Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1000 r. Chrześcijanie wierzyli w uwięzienie w roku 317 Lewiatana w podziemiach Lateranu (ówczesnej siedziby papieży) przez papieża Sylwestra I. Magia okrągłej liczby 1000 kazała spodziewać się nadzwyczajnych zdarzeń. Proroctwa Sybilli zapowiadały, że z przełomem tysiąclecia potwór wydrze się z więzienia i zniszczy ziemię i niebo. Przerażenie wzmagała zbieżność tych wizji z nowotestamentową Apokalipsą św. Jana. Znaku zapowiadającego katastrofę dopatrywano się również w osobie ówczesnego papieża, który uprawiał jakoby praktyki czarnoksięskie (budował zegary i instrumenty astronomiczne) a przy tym przybrał imię Sylwestra II, co budziło skojarzenie „jeden Sylwester uwięził smoka, drugi go wypuści”. Kiedy katastrofa nie nadeszła Papież zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata Tak powstał KARNAWAŁ

1015 r. -Po doświadczeniach pornokracji, wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania majątków kościelnych przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.

1054 r. – Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.

1077 r. – Papież Grzegorz VII ustanowił formalną „klątwę”, czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).

1095 r. – Urban II oferując boskie zbawienie, wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę,. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1096 r. Pod wpływem Urbana II wyrusza I wyprawa krzyżowa biedaków wiedzionych przez Piotra z Amiens. Liczba uczestników tej „ludowej krucjaty” jest szacowana nawet do 180 000 osób. Krzyżowcy znaczą swój szlak pogromami Żydów: w Wormacji, w Moguncji oraz w Kolonii, dopuszczają się rozbojów, rzezi i gwałtów, niczym nie różniąc się od wrogich saracenów. 1/4 nieszczęśników ginie z wycieńczenia i głodu. Część krucjaty kapituluje pod Xerigordon. Ci, którzy przeszli na islam, są sprzedawani w niewolę, opierający się pozbawiani są życia. 21 października pod Civetot doznają pogromu główne siły krucjaty. Z krucjaty do Konstantynopola uchodzi z życiem około 3000 ludzi.

1099 r. – Masakra MuzuÅ‚manów i Å»ydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d’Aguilers pisaÅ‚: „Na ulicach leżaÅ‚y sterty głów, rÄ…k i stóp. Jedni zginÄ™li od strzaÅ‚ lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w koÅ„cu żywcem spaleni. To byÅ‚ prawdziwy, zdumiewajÄ…cy wyrok Boga nakazujÄ…cy, aby miejsce to wypeÅ‚nione byÅ‚o krwiÄ… niewiernych” („Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem”).

XI w. Słowianie pomorscy (Szczecinianie) oświadczają biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: „U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk” (Żywot świętego Ottona)

1109 r. Kolejna bitwa o JerozolimÄ™. Oto relacja naocznego Å›wiadka: „ Wkrótce wszyscy obroÅ„cy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi Å›cigali ich, pÄ™dzili ich przed sobÄ…, zabijajÄ…c, wyrzynajÄ…c, aż do Å›wiÄ…tyni Salomona, gdzie doszÅ‚o do takiej rzezi, iż nasi brnÄ™li po kostki we krwi… Niebawem krzyżowcy rozbiegli siÄ™ po caÅ‚ym mieÅ›cie, przywÅ‚aszczajÄ…c sobie zÅ‚oto, srebro, konie i muÅ‚y; plÄ…drowali peÅ‚ne bogactw domy. Potem zaÅ›, szczęśliwi, pÅ‚aczÄ…c z radoÅ›ci, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. (…) Pozostali przy życiu
Saraceni wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan”.

XII w. – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu (twórca drugiej doktryny katolickiej) głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas”. Święty Franciszek twierdzi jednak coś innego.

1116 r. – Sobór LateraÅ„ski ustanowiÅ‚ spowiedź „na ucho”.

1147 r. – wyprawa krzyżowa na Słowian (krucjata połabska). Krucjata kończy się fiaskiem ale zapoczątkowuje proces którego efektem staje się eksterminacja i starcie z map tych narodów słowiańskich, które nie poddały się chrystianizacji.

1140 r. – Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1140 r. Gracjan zestawił pierwszy kodeks prawa kanonicznego. Zbiór ten stosowano jako instruktażowy podręcznik dla księży aż do 1917 roku, kiedy to powstał nowy kodeks prawa kanonicznego. W kanonie „Aliquando” Gracjan stwierdza, że „aborcja jest zabójstwem jedynie wówczas, gdy płód jest uformowany”. Dopóki płód nie jest jeszcze w
pełni ukształtowaną ludzką istotą, aborcja nie jest aktem zabójstwa.

1204 r. – Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie.

1202-1204 r. – IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców (chrześcijan). Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości złota i srebra a skala przemocy znów przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. – Innocenty III zaoferowaÅ‚ każdemu, kto chwyci za broÅ„, oprócz prolongaty spÅ‚at i boskiego zbawienia, również ziemiÄ™ i majÄ…tek heretyków oraz ich sprzymierzeÅ„ców. Rozpoczęła siÄ™ krucjata, której celem byÅ‚o wymordowanie Katarów. Szacuje siÄ™, iż krucjata pochÅ‚onęła milion istnieÅ„ ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła wiÄ™kszÄ… część populacji poÅ‚udniowej Francji. DowodzÄ…cy wojskami krucjaty, gdy mu siÄ™ skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedziaÅ‚: „Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni.’

1229 r. – Papież Grzegorz IX zakazał czytania „Biblii” pod sankcją kar inkwizycyjnych!!

1231 r. – Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie.

1234 r. – Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują ich mordercy obdarzeni nimi przez Kościół.

1244 r. – Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. „Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie”.

1252 r. – W bulli „Ad extripanda” papież Innocenty IV przyrównaÅ‚ wszystkich chrzeÅ›cijan ale niekatolików do zbójców i zobowiÄ…zaÅ‚ wÅ‚adców do tego, by tych `heretyków’ mordowano najpóźniej w ciÄ…gu piÄ™ciu dni.

1263 r. – Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. – Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

1275 r. – Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto – Florencję.

1313 r. – Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

1326 r. – Niezgodność przesadnie bogatej organizacji KoÅ›cioÅ‚a z gÅ‚oszonymi przez niÄ… ideami Jezusa Chrystusa, doprowadziÅ‚a do ogÅ‚oszenia bulli papieskiej `Cum inter nonnullos’, w której uważano za herezjÄ™ twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostoÅ‚owie nie posiadali żadnej wÅ‚asnoÅ›ci w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupÄ™ szmalu.

XIV w. – Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. Zaczynają się eksterminacje.

1349 r. – W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez
cały okres panowania chrześcijaństwa.

1377 r. – Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został
Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży.

1450-1750 r. – Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono
setki tysiÄ™cy kobiet posÄ…dzanych o czary. Standardowe tortury obejmowaÅ‚y : wieszanie za rÄ™ce, biczowanie, Å‚amanie stawów i koÅ›ci koÅ‚em, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wlewanie wrzÄ…tku do uszu, wyrywanie obcÄ™gami piersi i narzÄ…dów pÅ‚ciowych, sadzanie na rozżarzonym żelazie lub wÄ™glach. Dzieci można byÅ‚o również oskarżać o czary: dziewczynki po ukoÅ„czeniu 9,5 lat, chÅ‚opców po ukoÅ„czeniu 10 lat. MÅ‚odsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznaÅ„ obciążajÄ…cych rodziców. W procesach o czary brane byÅ‚y pod uwagÄ™ `zeznania’ dwulatków!

1466 r. – Papież Paweł II, homoseksualista lub transseksualista, nazywany przez swojego poprzednika, Piusa II, „dobrą Marysią” a przez kardynałów „Naszą Panią Żałosną” rozpoczął krucjatę przeciwko husytom.

1475 r. – Dla poprawienia finansów kurii oskarżany o kazirodztwo z siostrą i udział w homoseksualnych orgiach papież Sykstus IV opodatkowuje prostytutki.

1483 r. – Giovanni Giacomo Sclafenati w wieku 32 lat zostaje najmłodszym kardynałem świata. Swoją nominację zawdzięcza romansowi z Sykstusem IV.

1484 r. – Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na
czarownice. Papieża zyskuje przydomek „ojca ojczyzny”. Mimo celibatu ma 16 dzieci.

1492 r. – Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papież Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią) i synem Cezarem.

1493 r. – Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, okaleczano i rabowano. Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi.
Podczas pobytu w tamtych stronach, papież JPII nazwał ta zbrodnie przeciwko ludzkości „dziełem ewangelizacji i pokoju”.

1493 r. – Papież Aleksander VI zaraża się syfilisem

1501 r.– Syn papieża Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w paÅ‚acu apostolskim ‚Bankiet Kasztanów’, znany także jako ‚Balet Kasztanów’, na którym, pięćdziesiÄ…t nagich prostytutek i kurtyzan, na czworaka, zbiera waginami porozrzucane pomiÄ™dzy Å›wiecznikami kasztany. Impreza koÅ„czy siÄ™ zbiorowÄ… orgiÄ… i seksualnymi zawodami goÅ›ci i dworzan. Dla najlepszych ogierów przewidziane sÄ… nagrody.

1513 r. – Papieżem zostaje Leon X, który po objÄ™ciu wÅ‚adzy zaapelowaÅ‚ do kardynałów bardzo osobliwie: „Niech nasz pontyfikat bÄ™dzie radosny’. Leon X wobec arystokratycznego towarzystwa zawsze pozostawaÅ‚ sobÄ…: „Ileż korzyÅ›ci przyniosÅ‚a Nam i naszym ludziom ta bajeczka o Chrystusie, wiadomo.” (za: Horst Hermann, Książęta KoÅ›cioÅ‚a. MiÄ™dzy sÅ‚owem pasterskim a godzinkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)

1542 r. – Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.

1545-1563 r. – Na Soborze Trydenckim ogłoszono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego., a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach kościoła katolickiego. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę. Na soborze Florenckim i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czyśćcu. Praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych rozkwitła pełna parą. Obecnie Większość wyznań chrześcijańskich uważa nauczanie o czyśćcu za niebiblijne i je odrzuca.

1568 r. – Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy – jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach „gezów” – wolą być „raczej Turkami niż papistami”.

1572 r. – We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”.

1584 r. – Papież Grzegorz XIII w bulii „In coena Domini” zrównuje protestantów (chrześcijan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalając katolikom na ich mordowanie.

1584 r. Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla pielgrzymów.

1585-1590 r. – Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: „Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany”. 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za specjalną zgodą papieża.

1600 r. – 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

1615 r. – TrybunaÅ‚ inkwizycyjny zabrania gÅ‚oszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest pÅ‚aska i unoszÄ… ja na grzbiecie sÅ‚onie – to poglÄ…dy KoÅ›cioÅ‚a. Naukowe podejÅ›cie KoÅ›cioÅ‚a do Å›wiata odzwierciedlaÅ‚y poglÄ…dy Å›wiÄ™tego Augustyna: `Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali siÄ™ ludzie, gdyż w PiÅ›mie ÅšwiÄ™tym nie ma wzmianki o takim rodzie wÅ›ród potomków Adama’.

1633 r. – Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje „błędy”, zostałby skazany na stos. Galileusz, uwieziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

1650 r. – W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z „krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona”. Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

1789 r. – Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako „szaleństwo”, „zaraźliwy błąd” i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.

1791 r. Zgromadzenie Narodowe Francji uznało papieża, arystokratów i opornych kapłanów za największych wrogów narodu.

1793 r. – Konwent Narodowy Francji uchwaliÅ‚ wniosek skierowany do Komitetu OÅ›wiecenia Publicznego `z propozycjÄ… wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier …pierwszemu ksiÄ™dzu, który miaÅ‚ odwagÄ™ i siÅ‚Ä™ przekonania, aby wyrzec siÄ™ bÅ‚Ä™dów religijnych katolików. Janowi Meslier po swej Å›mierci zostawiÅ‚ parafianom dzieÅ‚o swego życia testament duchowy, w którym wyznaje caÅ‚Ä… prawdÄ™ o religii, której byÅ‚ funkcjonariuszem. Meslier napisaÅ‚: „Religia Rzymska w samej swojej istocie jest wrogiem radoÅ›ci i dobrobytu ludzi. BÅ‚ogosÅ‚awieni ubodzy! BÅ‚ogosÅ‚awieni, którzy pÅ‚aczÄ…! BÅ‚ogosÅ‚awieni sÄ… ci, co cierpiÄ…! Biada tym, którzy żyjÄ… w obfitoÅ›ci i radoÅ›ci! Oto rzadkie odkrycia, gÅ‚oszone przez ten chrystianizm! (…) MyÅ›lÄ™, drodzy parafianie, że dostatecznie zabezpieczyÅ‚em was przed tymi szaleÅ„stwami. Rozum wasz sprawi wiÄ™cej jeszcze niż moje wywody. (…) KoÅ„czÄ…c bÅ‚agam Boga, tak przez tÄ™ sektÄ™ znieważonego, aby raczyÅ‚ nas przywrócić do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej Å›wiÄ™tej religii, którÄ… Bóg wÅ‚ożyÅ‚ w serca wszystkich ludzi i która uczy: byÅ›my nie czynili bliźniemu, co nam nie jest miÅ‚e. A wtedy Å›wiat skÅ‚adać siÄ™ bÄ™dzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, posÅ‚usznych dzieci i czuÅ‚ych przyjaciół”.

21 lutego 1795 roku – Zgromadzenie Narodowe Francji ogłasza wolność kultów religijnych (pod wpływem pertraktacji z Hiszpanią i Toskanią) i rozdział Kościoła od państwa. W historii ludzkości zaczyna się nowa era.

1836 r. – Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

1846 r. – 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum absolutnie wszystkim, nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.

1852 r. – Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.

1854 r. – Wymyślono Niepokalane Poczęcie N.M.P.

1855 r. – Sprzeciw KoÅ›cioÅ‚a wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. KoÅ›ciół gÅ‚osiÅ‚: „Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kÅ‚amstw w imiÄ™ Boga”. WczeÅ›niej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, KoÅ›ciół wniósÅ‚ projekt ustawy zabraniajÄ…cej wydobywania z Å‚ona ziemi ropy naftowej, którÄ… Bóg tam umieÅ›ciÅ‚, aby `czarci w piekle mieli czym pod kotÅ‚ami palić’.

1869 r. Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.

1870 r. – Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

1897 r. początek XX w. – Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność duchową”. – Papież Leon XIII dopisuje „Biblię” do „Indeksu ksiąg zakazanych” !!! początek XX w. – Pius X oświadczył dosłownie: „Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej”.
1910 r. – 1 wrzeÅ›nia Pius X nakazaÅ‚ katolickim duchownym skÅ‚adać „PrzysiÄ™gÄ™ modernistyczną”, która każe wierzyć, że „KoÅ›ciół (…) zostaÅ‚ bezpoÅ›rednio i wprost zaÅ‚ożony przez (…) Chrystusa”, oraz nakazuje potÄ™piać „tych, którzy twierdzÄ…, że Wiara, przez KoÅ›ciół podana, może stać w sprzecznoÅ›ci z historią” oraz „sposób rozumienia i wykÅ‚adania Pisma Å›w., który, pomijajÄ…c tradycjÄ™ KoÅ›cioÅ‚a, analogiÄ™ Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysÅ‚ach racjonalistycznych”. PrzysiÄ™ga miaÅ‚a zapobiec „zamÄ™towi w umysÅ‚ach wiernych co do istoty dogmatów” wynikajÄ…cego z postÄ™pujÄ…cej edukacji spoÅ‚eczeÅ„stwa. PrzysiÄ™gÄ™ zniesiono w 1967 r.

1917 r. – Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy „Codex Juris Canonici” znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.

1939 r. – Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny „dzisiejszych nieszczęść” nie w faszyzmie, lecz min. w krótkich spódnicach pań.

20 października 1939 r. Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. W bulli papieskiej „Summi Pontificatus” ogłasza: „Jeśli zło pochodzi z walki o SPRAWIEDLIWSZY PODZIAŁ DÓBR, które Bóg przydzielił ludziom, to główna przyczyną owego zła jest /nie faszyzm, tylko/ to, że ludzie odchodzili od zasad jedności wiary i nauki, kierujących niegdyś życiem dzięki niestrudzonej, dobroczynnej działalności Kościoła.” (pewnie inkwizycji). W całej bulli nie ma słowa potępienia Hitlera.

1941 r. – Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. – Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. „Statutu Żydów”. Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

1945 r. – Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym min. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

1946 r. – Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny światowej.

1950 r. – W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.

1954 r. – Pius XII poucza: „To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć”. Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.

1962 r. Papież Jan XXIII wydaje dokument „Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis” zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.

1966 r. – Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.

1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae”, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mięć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy „Instituto Farmacologico Serono”, która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie „luteolas”.
1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.

1975 r. – Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ „wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła”, choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.
1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ „nasz Pan byl mężczyzną”.

1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po „zjedzeniu niestrawnego posiłku” (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.

1980 r. – Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: „Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

1992 r. – Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.

1993 r. – Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.

2000 r. – 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są min. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.

XXI w – uczonym teologom objawiÅ‚a siÄ™ miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwczeÅ›nie zmarÅ‚ych dzieci. Do tej pory przyjmowano, Pan przeznaczyÅ‚ im limbus puerorum, miejsce które nie jest ani niebem, ani piekÅ‚em, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiÄ…cletnim Å›ledzeniu Å›cieżek Rozumowania PaÅ„skiego stwierdzili jednak, że brak jest podstaw do postulowania owej „otchÅ‚ani dzieci”, a zatem należy umieÅ›cić je gdzieÅ› indziej. DziÄ™ki Bogu wybrali niebo.
2006 r. – 2 lipca przewodniczÄ…cy Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynaÅ‚ Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika „Il Tempo”, że aborcja „to zbrodnia bardziej przerażajÄ…ca niż wszystkie wojny Å›wiatowe”. Czyli, że usuwanie zapÅ‚odnionej komórki jajowej jest gorsze.

Na podstawie komentarzy na Forum Wiadomości – Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział w sobotę po konsystorzu w Watykanie, podczas którego otrzymał od Benedykta XVI insygnia kardynalskie, że nigdy nie pragnął władzy – Chciałbym przede wszystkim nie zawieść, gdy chodzi o obowiązek świadectwa, jakie powinien dawać każdy człowiek, każdy chrześcijanin, a zwłaszcza każdy biskup i każdy kardynał – powiedział kardynał Nycz.

22.11.2010 05:57:06 Opracował HR.

Po konsystorzu w Watykanie, podczas którego Kardynał Nycz otrzymał od Benedykta XVI insygnia kardynalskie, znalazłem ciekawy komentarz w internecie na Forum http://wiadomości.onet.pl/, godny przypomnienia, z którym pragnę zapoznać członków mojej rodziny – HR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>